مطالعه انتخابگري دو خاك با مينرالوژي متفاوت براي كاتيون‌ها در سيستم‌هاي تبادلي دو گانه و سه گانه و ب
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

نام و نام خانوادگی دانشجو:مريم خليلي راد

تاریخ دفاع: 1395/06/15

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم مريم خليلي راد دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي و حاصلخيزي خاك تحت عنوان «مطالعه انتخابگري دو خاك با مينرالوژي متفاوت براي كاتيون‌ها در سيستم‌هاي تبادلي دو گانه و سه گانه و بررسي اثر تخليه ميكاي خاك از پتاسيم بر ضريب انتخابگري ونسلو " روز چهارشنبه مورخ ۲۴/‏۰۶/‏۹۵‬ ساعت دفاع ۱۰ صبح درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر حسن توفيقي به عنوان استاد راهنما
دكتر دكتر محسن فرحبخش به عنوان استاد مشاور