ررسي اقتصادي الگوي كشت برنج در استان مازندران با تاكيد بر كشت رتون مدل pmp (مطالعه موردي شهرستان باب
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:سميه حسين‌پور

تاریخ دفاع: 1395/06/24

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم سميه حسين‌پور (Somayeh Hoosein pour) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي اقتصادي الگوي كشت برنج در استان مازندران با تاكيد بر كشت رتون مدل pmp (مطالعه موردي شهرستان بابل )» (Economic investigation of Rice crop in Mazandaran Province Wite Emphasis on RATON crop PMP Model: case study of Babol county) ر وز چهارشنبه مورخ ۹۵/‫۶/‫۲۴ ‬ ‬ از ساعت ۸.۳۰‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر غلامرضا پيكاني
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي