بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و سياست حمايتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسين نوروزي

تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسين نوروزي (Hossein Nouruzi )داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و سياست حمايتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران»(Effect of Macroeconomic Variables and Support PolicyOn the Growth of Agriculture Sector in Iran) روز يك شنبه مورخ ۹۵/‫۶/‫۲۱ ‬ ‬ از ساعت ۸/‫۳۰‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيد صفدر حسيني
استاد مشاور: خانم دكتر وحيده انصاري