بررسي رابطه متقابل تنوع گونه هاي گياهي در دو توده خالص و آميخته بلوط ايراني با عوامل فيزيوگرافي و ب
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

نام و نام خانوادگی دانشجو:فهيمه علي دوست

تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقاي دكتر زاهدي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فهيمه علي دوست دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :" بررسي رابطه متقابل تنوع گونه هاي گياهي در دو توده خالص و آميخته بلوط ايراني با عوامل فيزيوگرافي و برخي خصوصيات فيزيكي خاك (مطالعه موردي: نورآباد ممسني) " عنوان لاتين: "Investigation on the in traction relationship of Spesies Diversity in pur and Mixed stands of the Iranian oak physiographic factors and some physical properties of (soils) case study in Nourabad mamasami"روز سه شنبه مورخ 95/6/16 ساعت 10صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر كاظم بردبار