طراحي باغ گياهشناسي با تأكيد بر رويكرد آموزشي و پژوهشي مطالعه موردي: كرج
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:مهربان مصطفي

تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار عدل

طبق گزارش آقاي دكتر بهروز جاني پور استاد راهنماي پايان نامه خانم مهربان مصطفي Mihraban mustafa دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي فضاي سبز تحت عنوان " طراحي باغ گياهشناسي با تأكيد بر رويكرد آموزشي و پژوهشي مطالعه موردي: كرج " Botanical Garden Design with an Educational and Research Approach Case Study: Karaj آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 20/ ۶/ ۹۵ از ساعت 10 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌‌‌اساتيد مشاور پايان نامه آقاي دكتر محسن كافي و خانم دكتر وحيده ناظري