بررسي توزيع مكاني پخش آب و كود تحت سامانه آبياري باراني سنترپيوت و شبيه سازي آن با مدل واترجمز ‌
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:شهرام زبردست‌

تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي شهرام زبردست‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «بررسي توزيع مكاني پخش آب و كود تحت سامانه آبياري باراني سنترپيوت و شبيه سازي آن با مدل واترجمز ‌» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر تيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما
دكترحامد ابراهيميان به عنوان استاد مشاور