اثر حضور آفت دوم، كنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae ، در برهمكنش شكار-شكارگر: سفيدبالك‌
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی

نام و نام خانوادگی دانشجو:سميرا حيدري

تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: 

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم سميرا حيدري داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش اكولوژي و كنترل بيولوژيك تحت عنوان فارسي : " اثر حضور آفت دوم، كنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae ، در برهمكنش شكار-شكارگر: سفيدبالك‌گلخانه-كنه شكارگر (Acari: Phytoseiidae)Amblyseius swirskii " به انگليسي : "of second pest, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on interaction of prey-predator: Trialeurodes vaporariorum -Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiida " راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 06/16 /۹۵ در محل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر حسين اللهياري ... - استاد راهنما
۲- خانم دكتر آزاده زاهدي گلپايگاني ... - استاد مشاور