مدلسازي فرآيند استخراج پلي فنل هاي موجود در پوست انار و خالص سازي الاجي تانن هاي آن
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:رضا سامني

تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي رضا سامني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان «مدلسازي فرآيند استخراج پلي فنل هاي موجود در پوست انار و خالص سازي الاجي تانن هاي آن"» روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۰ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر سيد محمد ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد راهنما اول
دكتر حسين كياني به عنوان استاد راهنمادوم
دكترزهرا امام جمعه به عنوان استاد مشاور