توليد بيوپليمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هويج
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فاطمه مظفري

تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه مظفري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش زيست فناوري مواد غذايي تحت عنوان «توليد بيوپليمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هويج""» روز يكشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۱ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر فرامرز خدائيان به عنوان استاد راهنما
دكترمحمد جوان نيكخواه به عنوان استاد مشاوراول
دكتر زينب السادات ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد مشاوردوم