ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي آبياري براي ا ستفاده مؤثر از آب (مطالعه موردي: دشت مغان)
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:ياسر حمدي احمد آبادي‌

تاریخ دفاع: 1395/06/27

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ياسر حمدي احمد آبادي‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي آبياري براي ا ستفاده مؤثر از آب (مطالعه موردي: دشت مغان) ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترتيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما اول
دكتر عبدالمجيد لياقت به عنوان استاد راهنما دوم
‌دكتر علي رسول زاده به عنوان استاد مشاور