تصفيه آب خاكستري با استفاده از فناوري‌هاي نو مورد مطالعاتي: تصفيه اب حمام خوابگاه‌هاي پرديس كشاورزي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:ارغوان تفويضي‌

تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم ارغوان تفويضي‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «تصفيه آب خاكستري با استفاده از فناوري‌هاي نو مورد مطالعاتي: تصفيه اب حمام خوابگاه‌هاي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ‌» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر عبدالمجيد لياقت به عنوان استاد راهنما اول
دكتر تيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما دوم