تأثير انواع سامانه‌هاي خاك ‌ورزي بر كيفيت خاك (مطالعه موردي: خاك ‌هاي زراعي منطقه كوهين)
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

نام و نام خانوادگی دانشجو:رامين قهرمان پورنياري ‌

تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي رامين قهرمان پورنياري ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك‌ خاك تحت عنوان «تأثير انواع سامانه‌هاي خاك ‌ورزي بر كيفيت خاك (مطالعه موردي: خاك ‌هاي زراعي منطقه كوهين)» روز يكشنبه مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ ‬ ساعت ۱۴ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استاد راهنما
دكتر محسن فرحبخش به عنوان استاد مشاوراول
‌دكتراحمدعلي پوربابائي به عنوان مشاور دوم