بهينه سازي فرمولاسيون غذا - دارو (Medical Food) بر پايه ماست با ويژگي‌هاي كيفي مطلوب با استفاده از م
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:هما بهمدي

تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: تالار دانشجو گروه

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم هما بهمدي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان «بهينه سازي فرمولاسيون غذا - دارو (Medical Food) بر پايه ماست با ويژگي‌هاي كيفي مطلوب با استفاده از مدل سازيالگوريتم ژنتيك» روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴ در محل تالار دانشجو گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما اول
دكتر محمدسعيد يارمند به عنوان استاد راهنما دوم