امكان استفاده از مازاد و مستعمل بنر تبليغاتي در ساخت چند سازه چوب پايه با پرس مسطح
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

نام و نام خانوادگی دانشجو:علي مؤذني

تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: سالن مطهري

طبق گزارش آقاي دكتر حميد زارع حسين آبادي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي علي مؤذني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان استفاده از مازاد و مستعمل بنر تبليغاتي در ساخت چند سازه چوب پايه با پرس مسطح » درروز سه شنبه مورخ 95/6/16 ساعت 14-13 در محل سالن مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر ابراهيمي