تعيين ضوابط طراحي تيغه هاي جداكننده دريچه هاي كشويي موازي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:ايمان خاكي بختياروند ‌

تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ايمان خاكي بختياروند ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه هاي آبي به شماره دانشجويي ۷۱۰۲۹۳۰۳۰ تحت عنوان «تعيين ضوابط طراحي تيغه هاي جداكننده دريچه هاي كشويي موازي ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترصلاح كوچك زاده به عنوان استاد راهنما