بررسي اثرات اقتصادي - زيست محيطي خشكسالي در كشاورزي استان كرمان
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:علي اسكندري پور

تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي علي اسكندري پور( Ali Eskandari Pour) داوطلب احراز دكتري رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان:«بررسي اثرات اقتصادي - زيست محيطي خشكسالي در كشاورزي استان كرمان » (Investigating economic natural Effects of drought in Kerman`s Agriculture) روز يكشنبه مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۵‬ از ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد. استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني اساتيد مشاور: آقايان دكترسيد صفدر حسيني، دكتر حبيب‌اله سلامي، دكتر غلامرضا پيكاني