تحليل سبك‌هاي مديريتي و وضعيت خدمات ارائه شده به سبز خانه‌داران در استان آذربايجان شرقي»
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسن خدايي استيار

تاریخ دفاع: 1395/09/28

مکان برگزاری: سالن شماره ۱

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسن خدايي استيار (hasan khodayi steyar) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «تحليل سبك‌هاي مديريتي و وضعيت خدمات ارائه شده به سبز خانه‌داران در استان آذربايجان شرقي» (Analysis of management styles and the services offered to the greenhouse owners in East Azerbaigan province) روز يك شنبه مورخ ۲۸/‏۰۹/‏۹۵‬ ‬از ساعت ۱۰‬ صبح در محل سالن شماره ۱ برگزار خواهد شد. استاد راهنما: آقاي دكتر هوشنگ ايرواني استاد مشاور: آقاي دكتر حجت ورمزياري