مطالعه تنوع مورفولوژيكي و فيلوژنتيكي سيانوباكتري‌هاي بومي خاك پارك ملي كوير و ارزيابي رشد آنها در خا
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

نام و نام خانوادگی دانشجو:عاطفه اعتمادي خواه

تاریخ دفاع: 1395/10/08

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم عاطفه اعتمادي خواه دانشجوي دوره دكتري رشته بيو لوژي و بيوتكنولوژي‌ خاك‌ به شماره دانشجويي ۷۱۰۴۹۰۰۵۵ ‌تحت عنوان «مطالعه تنوع مورفولوژيكي و فيلوژنتيكي سيانوباكتري‌هاي بومي خاك پارك ملي كوير و ارزيابي رشد آنها در خاك آلوده به كادميوم" روز چهارشنبه مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۵‬ ساعت دفاع ۱۳:۳۰ در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر احمدعلي پوربابايي به عنوان استاد راهنما
دكتر مصطفي نوروزي به عنوان استاد مشاور ‌اول
‌دكتر حسينعلي عليخاني به عنوان استاد مشاور دوم