ررسي تأثير خشكسالي هواشناسي بر روي ويژگي‌هاي اسيديته، هدايت الكتريكي و بافت خاك (مطالعه موردي: منطقه
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فاطمه شريفي

تاریخ دفاع: 1396/06/21

مکان برگزاری: كلاس شماره ۱

طبق گزارش جناب آقاي دكتر مجيد كريمپورريحان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فاطمه شريفي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان (ش.د ۷۴۰۱۹۳۰۰۸) جلسه دفاع تحت عنوان: " بررسي تأثير خشكسالي هواشناسي بر روي ويژگي‌هاي اسيديته، هدايت الكتريكي و بافت خاك (مطالعه موردي: منطقه دشتي شهركرد" در روز سه شنبه مورخ‬ ۲۱/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۱ در كلاس شماره ۱ برگزار مي‌گردد. خواهشمند است به نحو مقتضي اطلاع رساني فرمائيد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر ناصر مشهدي
- داور (داوران) ممتحن: دكتر اميررضا كشتكار
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكترحميدرضا ناصري