خلاصه برخى از مقررات آموزشى دوره کارشناسى ارشد دانشگاه

 

1ـ تعداد کل واحدهاى درسى دوره کارشناسى ارشد، با احتساب واحد پايان نامه و برحسب رشته حداقل 28 واحد و حداکثر 32 واحد است. دانشجوى دوره کارشناسى ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلى بين 8 تا 14 واحد درسى را انتخاب کند و در صورت انتخاب واحدهاى کمبود با تشخيص شوراى پژوهشى ـ تحصيلات تکميلى پرديس/دانشکده هاى مستقل اين تعداد به 18 واحد افزايش مى‌يابد. در آخرين نيمسال تحصيلى نام نويسى دانشجو در کمتر از 8 واحد درسى بلامانع است .

2ـ حضور دانشجو در تمامى برنامه ها و ديگر فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى دوره الزامى و به صورت تمام وقت مى باشد. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غير اين صورت نمره آن درس صفر محسوب مى شود. در مواردى که غيبت بيش از حد توسط مسئولين پرديس/دانشکده هاى مستقل موجه تشخيص داده شود درس فوق حذف مى شود در اين صورت رعايت حدنصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامى نيست، لذا آن نيمسال از نظر طول تحصيلى يک نيمسال کامل محسوب مى شود.

3ـ در صورتى که غيبت دانشجو در امتحان از نظر پرديس/دانشکده هاى مستقل براساس مقررات موجه تشخيص داده شود، درس  مزبور  حذف  مى گردد  در اين حالت نيز از نظر حد نصاب واحدها و طول تحصيل مراتب مانند بند 2 مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4ـ طول دوره کارشناسى ارشد 2 سال تحصيلى (4نيمسال) است. به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراى پژوهشى ـ تحصيلات تکميلى دانشکده و شوراى تحصيلات تکميلى پرديس/دانشکده هاى مستقل
 مى توان يک نيمسال به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه کرد. دانشجو بايد کليه واحدهاى درسى دوره کارشناسى ارشد خود را حداکثر در سه نيمسال تحصيلى بگذراند. در صورتى که دانشجو در مدت مجاز تحصيلى نتواند، تحصيل خود را با موفقيت به اتمام برساند، با تکميل فرم تمديد سنوات توسط دانشجو و تاييد استاد راهنما و تاييد شوراى پژوهشى ـ تحصيلات تکميلى دانشکده وشوراى تحصيلات تکميلى پرديس/دانشکده هاى مستقل پس ازموافقت کميسيون موارد خاص دانشگاه، يک نيمسال ديگر به مدت تحصيل دانشجو اضافه مى شود. لازم به ذکراست اين فرآيند تاقبل از تاريخ شروع ثبت نام ترم بايد تکميل گردد. در فردر اين صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهريه مطابق مقررات مربوط به دانشجويان نوبت دوم است. تاريخ دفاع از پايان نامه تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو محسوب مى شود .

5ـ دانشجوى دوره کارشناسى ارشد مى تواند حداکثر يک نيمسال تحصيلى با تاييد گروه و موافقت دانشکده از مرخصى تحصيلى استفاده نمايد. مدت مرخصى تحصيلى جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب
 مى شود در صورتى که دانشجو بدون کسب موافقت دانشکده يا  پرديس/دانشکده هاى مستقل حتى  يک  نيمسال  ترک  تحصيل   نمايد  از  ادامه  تحصيل محروم  مى شود. درخواست مرخصى بايد قبل از شروع نام نويسى در آغاز هر نيمسال تحصيلى به گروه آموزشى مربوط تسليم و موافقت پرديس/دانشکده هاى مستقل کسب گردد. مادران شاغل به تحصيل، مى توانند از يک نيمسال تحصيلى مرخصى زايمان (علاوه بر مرخصى مجاز دوره)، بدون احتساب در سنوات تحصيلى استفاده کنند.

6ـ حداقل نمره قبولى در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانى 12 مى باشد. چنانچه دانشجو موفق به قبولى در دروس مذکور نگردد
مى بايست آنها را مجدداً انتخاب و تکرار نمايد. در مورد دروس اختيارى دانشجو مى تواند با موافقت استاد راهنما درس ديگرى را به جاى آن انتخاب کند.

7ـ ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال تحصيلى نبايد از 14 کمتر باشد. اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلى کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مى شود.

8ـ دانشجويى که پس از گذرانيدن کليه واحدهاى درسى دوره بدون احتساب واحد پايان نامه ميانگين کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتى که حداکثر مدت مجاز تحصيل وى به پايان نرسيده باشد،
مى تواند تا 16 واحد از دروسى را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است فقط در يک نيمسال تحصيلى تکرار کند و درصورت جبران کمبود ميانگين کل، مى تواند از پايان نامه دفاع کند. دانشجويى کــه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده کند از ادامه تحصيل و دريافت مدرک تحصيلى محروم مى شود. ميانگين کل نمرات دانشجو بدون احتساب نمره پايان نامه در پايان دوره نبايد از 14 کمتر باشد.
 در غير اين صورت فارغ التحصيل شناخته نمى شود .

9ـ دانشجو موظف است تا پايان نيمسال دوم تحصيل موضوع پايان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پايان نامه پس از تصويب شوراى پژوهشى ـ تحصيلات تکميلى قطعيت مى‌يابد.  

ثبت نام دانشجو در نيمسال چهارم منوط به تصويب قطعى طرح پژوهشى پايان نامه در شوراى پژوهشى ـ تحصيلات تکميلى پرديس/دانشکده هاى مستقل مربوط است.

در صورتى که پايان نامه تدوين شده درجلسه دفاع غيرقابل قبول تشخيص داده شود دانشجو مى تواند در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلى پايان نامه خود را کامل و بار ديگر در زمان تعيين شده بعدى دفاع نمايد. اعطاى گواهى گذراندن واحدهاى درسى دوره به دانشجويى که به هر دليل از ادامه تحصيل باز مى ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسويه حساب بلامانع است.

10ـ در صورت عدم ارائه برخى از دروس در يک رشته و يک زمان معين دانشجو مى تواند دروس را با کسب مجوز از دانشکده به صورت ميهمان در دانشگاه هاى ديگر بگذراند. تعداد واحدهاى درسى دانشجوى ميهمان نبايد از نصف واحدهاى درسى دوره تجاوز کند.

11ـ دانشجو در بدو ورود و در اولين فرصت ممکن مى بايست نسبت به انجام مراحل فراغت از تحصيل دوره کارشناسى خود اقدام نمايد. و حداکثر در ابتداى نيمسال دوم تحصيلى با پيگيرى مستمر از وصول تاييديه تحصيلى خود اطمينان حاصل نمايد. چنانچه تاييديه تحصيلى وى به هر دليل در نيمسال دوم تحصيلى واصل نگردد از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

12ـ حداکثر تاريخ مجاز فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع قبلى سى و يکم شهريور ماه همان سال است. معهذا ثبت نام از پذيرفته‌‌شدگانى که کليه واحدهاى درسى دوره کارشناسى آنان تا تاريخ مزبور به اتمام رسيده باشد ولى زمان اعلام فراغت از تحصيل به هر علت تا پايان آذر ماه باشد بلامانع است .

13ـ پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفه که پس از ثبت نام از معافيت تحصيلى استفاده مى نمايند لازم است پس از فراغت از تحصيل، در موعد مقرر خود را به حوزه نظام وظيفه معرفى نمايند. از آنجا که انجام مراحل ادارى فراغت از تحصيل دانشجو به دليل بروز برخى مشکلات احتمالى ممکن است با تاخير مواجه شود لذا اين قبيل فارغ التحصيلان مى بايست براى پيگيرى به موقع کليه مراحل فراغت از تحصيل اقدام جدى نمايند .