سیر گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

 

مرحله اول

1- وصول صورتجلسه دفاع دانشجو از دانشکده به آموزش پردیس و پیگیری ارسال آن توسط دانشجو

2-اصلاح مشخصات فردی توسط دانشجو در سامانه گلستان که شامل موارد زیر می باشد :

الف ) نام و نام خانوادگی

ب) شماره شناسنامه و کارت ملی

ج) اصلاح مشخصات مقطع قبلی دانشجو

د) آدرس و ایمیل،تلفن ، شماره همراه ،كد پستي و...

 

مرحله دوم

1- مراجعه دانشجو به آموزش پردیس به منظورغير فعال نمودن كارت دانشجویی در سامانه گلستان و شروع تسویه حساب

2-تحویل مدارک تسویه حساب به کارشناس آموزش پرديس که شامل موارد زیر می باشد.

الف- کارت دانشجویی و دو قطعه عکس ،تصوير شناسنامه وكارت ملي،تسويه حساب  امور دانشجويي ونامه دفترچه اقساط

ب- اصل کارنامه مالی دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان روزانه با سنوات تحصیلی بیش از 5 نیمسال

پ- اصل نامه پذیرش مقاله و چکیده تائید شده توسط مدير محترم گروه ومعاون آموزشي دانشكده براي دانشجويان دكتري

ت-تسویه حساب نوبت دوم برای دانشجویان كارشناسي  ارشد ودكتري (روزانه با سنوات بيش از 5نيمسال وشهريه پرداز)

ج- تصویر کارت پایان خدمت و یا شماره معافیت تحصیلی

ن-دانشجويان فارغ التحصيل كه حائز شرايط دريافت گواهي موقت ميباشندمبالغ هزينه پستي را به شرح ذيل پرداخت مي نمايند.

د- فيش واریزي به  مبلغ 4200 تومان بابت هزینه پستی به شماره حساب 18712180 براي دانشجویان ساکن غیر تهران (دانشجويان مشمول خدمت سربازي از پرداخت هزينه پستي معاف مي باشند .)

ذ-فيش واریزي به مبلغ 3400 تومان بابت هزینه پستی براي دانشجوی ساکن تهران به شماره حساب18712180 (دانشجويان مشمول خدمت سربازي از پرداخت هزينه پستي معاف مي باشند.)

ر-نامه تسويه حساب دانشجويان دوره دكتري باسهميه مربي وبورسيه سازمانها

س-پس ازدريافت مدارك فوق وتسويه نهايي ازسوي كارشناس اداره آموزش فرم 525صادر وبراي امضا به دانشجو تحويل داده ميشود كه دانشجو پس از اخذ امضاء فرم با كليه مدارك به كارشناس تحويل ميدهد.

 

ضمناً دانشجو تصویر کلیه مدارک فوق را به همراه خود داشته باشد و این اداره از دادن تصویر مدارک بعد از تحویل معذور میباشد.

 

     لازم به ذكر ميباشد كه گزارش فارغ التحصیلی دانشجويان طي دو مرحله ،اول پیش نویس گزارش وسپس بصورت تايپ شده  جهت تائید به گروه و دانشكده مربوطه ارسال و دريافت مي گردد سپس بعد از تاييد نهايي از طريق دبيرخانه به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال ميشود/

     بعد از مراحل فوق دانشجو پس ازدريافت شماره نامه گزارش فارغ التحصيلي از دبيرخانه و اطمينان از وصول اصل گزارش به ادره كل تحصيلات تكميلي ، درخواست خود( گواهي موقت،كارنامه وغيره)را  ازطريق سامانه گلستان قسمت "راه اندازي سامانه ثبت درخواست خدمات آموزشي " به ثبت مي رساند . بديهي است پس از ارسال اصل گزارش فارغ التحصيلي ،پيگيري مدارك از طريق اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه ميسر مي باشد .