باسمه تعالی

 

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه تهران

 

فصل اول کلیات

ماده 1- تعریف

دوره کارشناسی ارشد بالاتر از دوره کارشناسی است و پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطای دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می شود.

 

ماده 2- هدف

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزش های لازم و آشنایی با روشهای پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات پیدا می کنند.

 

فصل دوم شرایط ورود

ماده 3 شرایط ورود به دوره به شرح ذیل است:

1-3 : داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-3 :داشتن گواهی پایان دوره کارشناسی یا بالاتر ( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) در رشته های مورد قبول شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

3-3 : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی

4-3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره

تبصره 1- داوطلبانی که بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان درخواست ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته را دارند بررسی پذیرش آنها مطابق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

تبصره 2-مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره فاقد اعتبار می باشد.

 

فصل سوم واحدهای درسی

ماده 4-تعداد کل واحدهای درسی دوره ، با احتساب واحد پایان نامه ، برحسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

تبصره 1- چنانچه به تشخیص شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی، به عنوان دروس کمبود ، برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود. وی مکلف است. آن دروس را بر اساس برنامه مصوب اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره و مطابق این آیین نامه بگذراند. تعداد واحدهای کمبود در هر رشته حداکثر 18 واحد است.


 

 

تبصره 2- در انتخاب دروس اولویت با دروس کمبود است . تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب به عهده شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده است.

تبصره 3- انتخاب دروس کمبود از میان دروس دوره کارشناسی می باشد و دانشجو موظف است شهریه آنها را طبق تعرفه دوره کارشناسی پرداخت نماید.

ماده 5- در صورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان معین ممکن نباشد دانشجو می تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تایید معاون پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده در یکی از موسسات آموزش عالی دولتی که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند . در این حال کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

ماده 6- تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، بین 4 تا 10 واحد درسی مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه است.

ماده 7-دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی دوره را انتخاب کند. در صورت انتخاب واحدهای کمبود با تشخیص شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده این تعداد تا سقف 18 واحد افزایش می یابد.

تبصره 1- در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.

تبصره 2- دانشجویی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده است نمی تواند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد انتخاب کند . چنین دانشجویی باید با گرفتن دروس انتخابی دیگر از دروس کارشناسی ارشد با نظر گروه جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برساند.

تبصره 3- دانشجو باید کلیه واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ( غیر پایان نامه ) را حداکثر در سه نیمسال تحصیلی بگذراند.

 

فصل چهارم حضور و غیاب

ماده 8- حضور دانشجو در تمامی برنامه درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1- در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس ، بیش از حد مجاز باشد و از نظر شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجوی یک نیمسال کامل محسوب میشود.

ماده 9- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره 5/0 در آن درس می شود.

تبصره 5- درصورتی که غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی پردیس موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می گردد.


 

فصل پنجم طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 10- طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده و پایان نامه را بر اساس مقررات مربوط ، با موفقیت به اتمام رساند. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال تحصیلی است. در صورتیکه دانشجو در مدت مجاز تحصیلی نتواند تحصیل خود را با موفقت به اتمام برساند با درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی پردیس، پس از موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه یک نیمسال دیگر به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. در این صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مطابق مقررات مربوط به دانشجویان نوبت دوم است.

ماده 11- دانشجو در طول دوره می تواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی با تائید دانشکده و موافقت پردیس از مرخصی تحصیلی استفاده کند. موافقت پردیس باید جهت اطلاع به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منعکس شود.

تبصره 1- مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2- درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی درهر نیمسال تحصیلی به دانشکده مربوط تسلیم شود. موافقت دانشکده با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

تبصره 3- درصورتی که دانشجو بدون کسب موافقت پردیس حتی یک نیمسال ترک تحصیل نماید، از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره 4- مادران شاغل به تحصیل می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان ( علاوه بر مرخصی مجاز دوره ) بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.

ماده 12- دانشجو می تواند به هر دلیل، از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف جهت اقدام لازم به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس تسلیم نماید. پردیس مراتب را به اطلاع دانشکده رسانده و همزمان درخواست دانشجو را به دانشگاه ارسال می نماید. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد نسبت به صدور گواهی انصراف از تحصیل اقدام خواهد شد.

تبصره- دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. به هر حال صدور هرگونه گواهی و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدددر آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه است .

 

فصل ششم ارزشیابی

ماده 13- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره دروس کمبود 12 است .

تبصره 1- اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاری کمتر از 12 باشد ، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره 2- در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تائید دانشکده انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن در ناتمام محسوب می شود . در این صورت بایستی نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و برای ثبت در کارنامه وی ارسال شود.

ماده 14-میانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد . اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره نمره دروس کمبود در کارنامه دانشجو جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

ماده 15- درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو ، بدون احتساب نمره پایان نامه در پایان دوره از 14کمتر باشد ، دانشجو فارغ التحصیل شناخته نمی شود.

تبصره دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره بدون احتساب واحد پایان نامه میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتیکه حداکثر مجاز مدت تحصیل وی به پایان نرسیده باشد می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل ، از پایان نامه دفاع کند . دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

 

فصل هفتم پایان نامه

ماده 16- تدوین پایان نامه آخرین بخش دوره است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق بپردازد.

ماده 17-استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد تایید شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می شود.

تبصره در صورت ضرورت ، در موارد استثنایی به تشخیص شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ،پایان نامه میتواند با دو استاد راهنمای مشترک از داخل و خارج دانشگاه هدایت شود . داشتن مدرک دکتری برای استاد راهنمای خارج از دانشگاه تهران الزامی است.

ماده 18- دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیل ، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده با صدور احکام برای استاد راهنما و مشاور توسط معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

تبصره ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب قطعی طرح پژوهشی پایان نامه در شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط و صدور حکم استاد راهنما است.

ماده 19- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تائید شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ( گروه ) از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب و حکم او توسط معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده صادر می شود.

ماده 20-ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیاتی متشکل از استاد ( یا استادان ) راهنما ، استاد مشاور ( حسب مورد ) و دو نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از پردیس به عنوان داور با معرفی شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده و نماینده تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.

تبصره 1- جلسه دفاع با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده رسمیت می یابد . حضور استاد راهنما و یکی از دو نفر اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج پردیس در جلسه ضروری است.


 

تبصره 2- نماینده تحصیلات تکمیلی به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسه دفاعیه شرکت می کند.

ماده 21-پایان نامه توسط هیأت داوران ارزشیابی شده و بر حسب نمره هیأت داوران در 5 درجه قرار می گیرد.

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16تا 99/17 : بسیار خوب

نمره از 14 تا 99/15 : خوب

نمره از 12 تا 99/13 : قابل قبول

نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول

ماده 22- دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه تا زمان دفاع موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال ( های ) بعد نیز ثبت نام نماید . در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 23- در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.

تبصره اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند ، حسب درخواست دانشجو پس از تسویه حساب بلامانع است.

 

فصل هشتم سایر مقررات

ماده 24- در اجرای مفاد این آئین نامه برای واحدهایی که تشکیلات پردیس در آنها هنوز بطور رسمی فعال نشده است، دانشکده جایگزین پردیس و گروه جایگزین دانشکده خواهد شد.

ماده 25- در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده و آنجا که آئین نامه ساکت است تفسیر و رفع ابهام احتمالی آن بر عهده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

ماده 26-این آئین نامه آموزشی که در 8 فصل ، 26 ماده و 28 تبصره تدوین شده است پس از تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، در جلسه مورخ 14/4/84 شورای دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و از ابتدای سال تحصیلی 1385 -1384 لازم الاجرا است و از تاریخ ابلاغ آن ، آیین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد.