دانشجويان استعداد هاي درخشان

  چه كساني مي توانند جزو دانشجويان استعدادهاي درخشان محسوب شوند :

برابر آيين نامه ها و مقررات مصوب دانشجوياني كه جزو استعدادهاي درخشان محسوب مي شوند عبارتند از :

  1.       برگزيدگان آزمون سراسري بامعرفي سازمان سنجش آموزش كشور .

  2.       برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شركت درآزمون سراسري ).

  3.       برگزيدگان جشنواره خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران .

  4.       دانشجوياني كه فاقد شرايط فوق بوده ولي به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و شوراي آموزشي دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند از سوي دانشگاه به شوراي معرفي مي شوند تا پس از تأييد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان بتوانند از مزاياي آيين نامه مربوط بهره مند شوند .

 

   جايگاه سازماني استعدادهاي درخشان در دانشگاهها

معاونت آموزشي هريك از دانشگاهها بطور مستقل عهده دار انجام امور مربوط به استعدادهاي درخشان بوده كه با تشكيل دفتر استعداهاي درخشان درحوزه خود كليه موارد مربوطه را رهبري مي نمايد .

   همچنين براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز در هردانشكده يكي از اعضاي هيات علمي داراي مرتبه استادياري و يا بالاتر بعنوان استاد مشاور انتخاب مي شود .

   كليه آيين نامه و مقررات مربوط به استعدادهاي درخشان و دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دورشته تحصيلي و مكاتبات مربوط دردفتر استعدادهاي درخشان موجود است كه علاقه مندان مي توانند با مراجعه به دفتر اطلاعات لازم راكسب نمايند .

   درحال حاضر بيش از 1000 نفر بعنوان دانشجوي استعداد درخشان دررشته هاي مختلف تحصيلي دردانشگاه تهران مشغول به تحصيل مي باشند كه هرساله بر تعداد اين دانشجويان افزوده مي شود . آمار دانشجويان وروديهاي قبل از سال تحصيلي 82- 81 و دانشجويان ورودي سال 1381 به تفكيك به شرح جدول زير مي باشد .

 

 

 

   آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي

 

چگونگي پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي دردوره هاي آموزش عالي

درارتباط با پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي ‌‌‌‌‌آ‌موزش عالي نيز شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ‌آيين نامه اي مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره به تصويب رياست مقام وزرات علوم , تحقيقات و فناوري رساند كه براي كليه داوطليان واجدشرايط قابل اجراست .

دستور العمل دانشگاه تهران در خصوص آيين نامه نحـــوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي

دراجراي ماده 3 آيين نامه ,موضوع نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي دردوره هاي آموزش عالي  درجلسه مورخ 1/5/80 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان تصويب و به تأييد وزيرمحترم علوم , تحقيقات و قناوري رسيده است . اين دستورالعمل ضمن اولويت بند " الف " ماده يك , براي بند "ب" تدوين و ابلاغ مي گردد .

آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز درمقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه اي ( پزشكي و دامپزشكي ) درمورخ 6/9/75 آيين نامه اي به تصويب رسانيد كه آيين نامه مذكور در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 5/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسيد . درادامه اين روند كميته منتخب مربوط به استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران مصوبات و موارد الحاقي ديگري كه در جلسه مورخ 1/3/79 شواري آموزشي دانشگاه تهران به تصويب رسيد به آن ضميمه كرد . همچنين براساس ماده 12 آيين نامه مذكور دانشجويان ممتاز مي توانند با تاييد استاد راهنما بطور همزمان در دو رشته تحصيلي مشغول به تحصيل شوند كه در اين راستا دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دورشته تحصيلي در جلسه مذكور به تصويب رسيد و متعاقب آن دانشگاه تهران نيز به بعضي ازموارد آن تبصره هايي اضافه نمود  به منظور شكوفاسازي استعدادهاي درخشان و ايجاد گرايش و جاذيه بيشتر براي استعدادهاي برتر درجهت ارتقاي كيفيت آموزش عالي كشور وزارت علوم , تحقيقات و فناوري درجلسه مورخ 17/2/76 خود آيين نامه اي در 19 ماده و 11 تبصره تحت عنوان آيين نامه دوره دكتري پيوسته دررشته هاي خاص براي استعدادهاي درخشان به تصويب رسانيد.