سیر گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دوره كارشناسي

 

مرحله اول

1- وصول تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي و  پیگیری ارسال آن توسط دانشجو

2-اصلاح مشخصات فردی توسط دانشجو در سامانه گلستان که شامل موارد زیر می باشد :

الف ) نام و نام خانوادگی

ب) شماره شناسنامه و کارت ملی

ج) اصلاح مشخصات مقطع قبلی دانشجو

د) آدرس و ایمیل،تلفن ، شماره همراه ،كد پستي و...

 

مرحله دوم

1- مراجعه دانشجو به آموزش پردیس به منظورغير فعال نمودن كارت دانشجویی در سامانه گلستان و شروع تسویه حساب

2-تحویل مدارک تسویه حساب به کارشناس آموزش پرديس که شامل موارد زیر می باشد.

الف- کارت دانشجویی و دو قطعه عکس ،تصوير شناسنامه وكارت ملي،تسويه حساب  امور دانشجويي ونامه دفترچه اقساط و برگه اعلام بدهي

ب- تصویر کارت پایان خدمت و یا شماره معافیت تحصیلی

ج-دانشجويان فارغ التحصيل كه حائز شرايط دريافت گواهي موقت ميباشندمبالغ هزينه پستي را به شرح ذيل پرداخت مي نمايند.

د- فيش واریزي به  مبلغ 4200 تومان بابت هزینه پستی به شماره حساب 18712202 براي دانشجویان ساکن غیر تهران (دانشجويان مشمول خدمت سربازي از پرداخت هزينه پستي معاف مي باشند .)

ذ-فيش واریزي به مبلغ 3400 تومان بابت هزینه پستی براي دانشجوی ساکن تهران به شماره حساب18712202

س-پس ازدريافت مدارك فوق وتسويه نهايي ازسوي كارشناس اداره آموزش فرم 525صادر و به ساير مدارك ضميمه مي گردد.

 

ضمناً دانشجو تصویر کلیه مدارک فوق را به همراه خود داشته باشد و این اداره از دادن تصویر مدارک بعد از تحویل معذور میباشد.

 

     لازم به ذكر ميباشد كه گزارش فارغ التحصیلی دانشجويان طي دو مرحله ،اول پیش نویس گزارش وسپس بصورت تايپ شده  جهت تائید به گروه و دانشكده مربوطه ارسال و دريافت مي گردد سپس بعد از تاييد نهايي از طريق دبيرخانه به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال ميشود/

بديهي است پس از ارسال اصل گزارش فارغ التحصيلي ،پيگيري مدارك از طريق اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه ميسر مي باشد .