نحوه اخذ شهريه تحصيلي دانشجويان غير ايراني داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 

 

ميزان شهريه

نحوه پذيرش

رديف

مشابه دانشجويان ايراني (آموزش رايگان)از تاريخ اخذ شناسنامه

روزانه

آزمون سراسري

1

شهريه مصوب دوره پذيرفته شده

شبانه

شهريه مصوب هيات امنا هنگام پذيرش

غيربورسيه

(پذيرش دانشگاه)

تعهد مبني بر اخذ عدم تابعيت جمهوري اسلامي ايران به هنگام ثبت نام

2

مشابه دانشجويان ايراني (آموزش رايگان)

از تاريخ اخذ شناسنامه

بورسيه

3

 

 

 

شهريه دانشجويان خارجي

 

 

ميزان شهريه

مقطع كارشناسي

مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

9000 دلار در سال

8200 دلار در سال

 

 

نحوه پرداخت شهريه

 

 

پرداخت شهريه فقط بصورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع آموزش امكان پذير است . اطلاع از نحوه پرداخت بصورت الكترونيكي را از طريق" راهنماي تصويري" منوي شهريه ملاحظه فرمائيد .

شايان ذكر است كه براي مشخص شدن ميزان شهريه پرداختي ، دانشجويان خارجي مي بايست ابتداي هر نيمسال به مسئول امور مالي پرديس مراجعه نمايند .